top of page

SAMTLIGA VILLKOR INFÖR KIRURGI VID ACPK

Betalningsvillkor

Din betalning ska vara oss tillhanda minst 28 dagar innan planerad operationsdag. Om du ska betala hela beloppet själv gör du en överföring till oss på BG 5575-1440. Ange ditt för och efternamn som referens. Om din operationsdag är inom 28 dagar från bokningstillfället, ska betalning ske snarast möjligen för att du ska bibehålla din operationsdag. Om du ska betala hela eller delar av beloppet via avbetalning drar du av den summan från din inbetalning enligt ovan.

Ansökan om delbetalning ska vara klar 28 dagar innan din planerade operationsdag.

Om ovanstående betalningsvillkor inte uppfylls har kliniken rätt att avboka din operationsdag.

Avbokning/Återbetalning

Patienten har full ångerrätt och rätt till full återbetalning om avbokning av operation sker minst 28 dagar innan planerat ingrepp. All avbokning eller ombokning som sker därefter och inom 28 dagar från planerad operationsdag belastas med följande avgift: 21–28 dagar innan operationsdagen: 5000 SEK, 14–20 dagar innan operationsdag: 25% av operationspriset, 2–13 dagar innan operationsdag: 50% av operationspriset, mindre än 2 dagar innan operationsdag: 100% av operationspriset. Om Patienten inte följer de preoperativa ordinationer gällande fasta och hygientvätt och därmed omöjliggör operation vid tilltänkt datum är Patienten betalningsskyldig för hela beloppet. ACPK förbehålles rätten att avboka operationen om betalning inte har gjorts i tid. Vid sjukdom planeras din operationsdag till första lediga tid kostnadsfritt, förutsatt att du har ett läkarintyg som intygar att du inte bör genomgå en operation. Vid en avbokning av en tid som redan ombokats pga sjukdom sker ingen återbetalning av operationskostnaden.  Genom signering av detta avtal är Patienten införstådd med och accepterar dessa avbokningsvillkor. 

 

Rättigheter och villkor

Mellan Akademiskt Centrum Plastikkirurgi Sweden AB, org.nr. 559281-1441, (”ACPK”), å ena sidan, och (”Patienten”) å andra sidan (tillsammans ”Parterna”) har träffats avtal för operation där föregående avtal benämnt

"Bokningsavtal" fastställer parterna och villkoren för den operation som detta avtal reglerar.

Operationen och resultatet 

Parterna är överens om vad operationen avser och hur den ska genomföras. Operatören kommer att använda sitt kunnande, sin yrkesskicklighet och sin erfarenhet för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån förutsättningarna. Patienten är medveten om, och accepterar, att medicin och kirurgi inte är en exakt vetenskap och att Patienten därför inte är garanterad ett visst resultat avseende den operation som skall göras. Under inga omständigheter har Patienten rätt att kräva tillbaka betald summa på grund av missnöje med resultatet.

Före och efter operationen 

Parterna har diskuterat vilka förutsättningar som krävs för läkning och ett bra resultat. Patienten bekräftar att Patienten har fått information om och förstått hur Patienten skall sköta sig och agera såväl före som efter operationen. Patienten känner till att en förutsättning för en komplikationsfri läkning och ett bra resultat är beroende av att Patienten noggrant följer givna instruktioner. Patienten är medveten om att rökning kan påverka läkningen på ett mycket negativt sätt. Patienten bekräftar härmed att Patienten inte skall utkräva ansvar från ACPK och/eller Operatören för de fall komplikationer inträffar till följd av Patientens agerande.  

Ytterligare operation/Korrektion 

I vissa fall kan en mindre korrektion krävas för att åtgärda resultat som av ACPK inte anses som normal. Exempel på sådana korrektioner är korrektion av ärr som kan uppstå efter dålig sårläkning och korrektion av hundöron. Sådan typ av korrektion utförs kostnadsfritt om den utförs i lokalbedövning, annars tas en avgift på 8000 kr för narkos. Annan form av korrektionsoperation som tex (men inte uteslutande) korrektion av ojämnheter efter fettsugning, ytterligare ingrepp som inte innefattar ärrkorrektion eller borttagande av hundöron sker till en kostnad av 4000 SEK i lokalbedövning och 8000 SEK under generell narkos. Observera att en ny operation av samma typ som det ursprungliga ingreppet aldrig erbjuds som korrektionsoperation.

Beslut om denna typ av korrektion tas av din plastikkirurg tillsammans med klinikledningen vid 6-månaders återbesöket och korrigeringsoperationen ska ske inom 12 månader från den primära operationen. Dessa utförs vid specifika datum som bestäms av ACPK. Vid korrigering efter kroppsformande kirurgi (till exempel fettsugning, bukplastik, lårplastik, armplastik, body contouring etc.) samt bröstingrepp skall BMI ligga konstant på +/- 2kg från operationstillfället. Vidare gäller ACPKs trygghetsgaranti Trygg & Säker endast vid fullföljande av det uppföljningsprogrammet som ACPK erbjuder alla sina klienter och att man följt de pre- och postoperativa riktlinjer som råder för Patientens ingrepp. Behov av korrektion som uppstått på grund av att Patienten inte följt de riktlinjer som gäller postoperativt ingår inte under denna klausul.

 

Ansvar 

ACPK ansvarar bara för direkt skada med anledning av vårdslöshet hos ACPK och har därutöver inget ansvar med anledning av operationen, exempelvis vid eventuella komplikationer eller oönskat resultat. ACPK och Operatören ansvarar exempelvis inte för felaktigt tillverkade medicinska produkter som används vid operationen.  

 

Information avseende operationen 

ACPK, Operatören och Patienten har diskuterat den aktuella operationen, ingreppets art och hur ingreppet ska planeras och genomföras (innefattande bl.a. vilka metoder som används samt, i förekommande fall, vilka implantat eller motsvarande som skall användas och för- och nackdelar med dem). Dessutom har Patienten informerats om risken för komplikationer som kan inträffa vid kirurgi, såsom ärrbildning, infektionsrisk, känselnedsättning m.m., varav en del besvär dock kan vara övergående.  

Patienten bekräftar genom undertecknandet av detta avtal

- Att Patienten har erhållit tillfredsställande information avseende operationen, innefattande ingreppets art, risker med ingreppet och hur ingreppet skall genomföras

- Att Patienten är medveten om och accepterar att det förekommer risker med operationen samt att komplikationer kan tillstöta,

- Att patienten är medveten om och accepterar att permanenta ärr kommer att kvarstå efter operationen och att ärrens utseende påverkas av den biologiska läkningen som är individuell för varje person och inte kan förutsägas,

- Att Patienten är medveten om att infektion, blödning och blåmärken i samband med operationen kan försena läkningen,

- Att Patienten är medveten om och accepterar att känselnedsättning eller känslolöshet i operationsområdet är en följd av kirurgi och därför kan uppkomma i operationsområdet,

- Att Patienten kan få bestående svaghet i muskler och nerver, samt

- Att Patienten har fått svar på samtliga frågor som Patienten har haft i anledning av operationen och detta avtals ingående.

Bekräftelse 

Patienter bekräftar att Patienten har läst och förstått detta avtal samt att Patienten har fått alla sina frågor rörande operationen och detta avtal besvarade. Patienten bekräftar vidare att vad som anges i detta avtal återger parternas överenskommelse och att några avtal, garantier eller utfästelser utöver vad som anges i denna handling inte har lämnats av ACPK, Operatören eller annan. 

bottom of page